07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2017-2018) Số lượt truy cập: 285
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 14

Skip Navigation Links

HƯỚNG DẪN NHẬP ĐIỂM
Điểm vòng 1:
- Các giá trị số thập phân từ: 0- 10.
- Các chữ cái A, B, C tương ứng với loại sáng kiến kinh nghiệm.
Điểm vòng 2:
- Các giá trị số thập phân từ 0- 10.
Điểm vòng 3:
- Điểm các giám khảo là các số thực: 0 -20.
- Xếp loại của giám khảo: G, K, TB Y, KM tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Người nhập có thể nhập các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. - Xếp loại chung vòng 3: G, K, TB Y, KM tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Người nhập có thể nhập các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com