HƯỚNG DẪN NHẬP ĐIỂM

Điểm vòng 1:
- Các giá trị số thập phân từ: 0- 10.
- Các chữ cái A, B, C tương ứng với loại sáng kiến kinh nghiệm.
Điểm vòng 2:
- Các giá trị số thập phân từ 0- 10.
Điểm vòng 3:
- Điểm các giám khảo là các số thực: 0 -20.
- Xếp loại của giám khảo: G, K, TB Y, KM tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Người nhập có thể nhập các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. - Xếp loại chung vòng 3: G, K, TB Y, KM tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Người nhập có thể nhập các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.