HƯỚNG D̃N SỬ DỤNG ĆP PHÒNG

Bước 1: Đăng nḥp:

Vào Tài khoản\Đăng nḥp đ̉ đăng nḥp với Tn tài khoản là tn phòng vít lìn khng cách (VD: PQuangXuong, PTPThanhHoa, PSamSon,...), ṃt kh̉u ng̀m định ban đ̀u là: 123. Với l̀n đăng nḥp đ̀u tin cán ḅ phụ trách phải đ̉i ṃt kh̉u đ̉ bảo ṃt tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đ̉i ṃt kh̉u.

Bước 2: Rà soát danh mục trường THCS:

Vào Tham ś kỳ thi\Danh mục trường đ̉ rà soát danh sách các trường THCS của đơn vị xem có đủ, đúng, hay có sai tn trường khng (ńu có sai xót báo v̀ phòng GDTrH trước ngày nḥp h̀ sơ đăng ký dự thi và trước khi nḥp h̀ sơ đăng ký dự thi).

Bước 3: Nḥp h̀ sơ đăng ký dự thi:

Vào H̀ sơ\Đăng ký dự thi đ̉ nḥp h̀ sơ đăng ký dự thi. Sau khi nḥp chính xác, đ̀y đủ h̀ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách đ̉ in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm h̀ sơ dự thi của thí sinh v̀ phòng GDTrH.

Chú ý:

- Các chức năng của ḥ th́ng chỉ hịn đ̀y đủ sau khi đăng nḥp thành cng.

- Mọi khó khăn, vướng mắc xin lin ḥ với phòng GDTrH.